Skip to Main Content
menu

Etiketler

Varlık Tipine Göre Etiketler

Yazıcılar

Yazılım

Kilitleme Etiketleme

İşaretler

Daha fazla ürün

Satış Şartları ve Koşulları

WH BRADY NV

Aşağıda yer alan Satış Şartları ve Koşulları (“Şartlar ve Koşullar”) Brady Etiket ve İşaretleme Ticaret Ltd. Şirketi (“Tedarikçi”) tarafından, Tedarikçi’nin mallarını Satın Alan’a (“Satın Alan”) yapılan tüm satışlar için geçerli olacaktır ve Tedarikçi tarafından yapılan her sözleşme veya sair taahhüt açıkça Satın Alan’ın bu Şartları ve Koşulları kabul etmesi koşuluna dayanmaktadır.

 1. SİPARİŞLERİN KABULÜ

 2. Tedarikçi tarafından Satın Alan’a hitaben gönderilmiş bir fiyat teklifi veya ihale teklifi bir satış teklifini teşkil etmez ve hiçbir koşulda Satın Alan, Tedarikçi’ye bir sipariş vermedikçe ve verene kadar ve Tedarikçi, Satın Alan’a siparişe ilişkin yazılı bir onay vermedikçe ve verene kadar herhangi bir sözleşme söz konusu olmayacaktır.

 3. FİYAT
   
  1. Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, fiyatlar İsviçre (DDP) istisnası ile ExWorks (Fabrikada Teslim), [Brady Türkiye] bazında ve her durumda Incoterms 2010’da tanımlandığı şekilde teklif edilecektir.
  2. Tedarikçi, Satın Alan’a bildirimde bulunmadan fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar ve Satın Alan tarafından ödenmesi gereken fiyat teslimat tarihinde geçerli olan fiyat olacaktır.
  3. Belirtilen bir miktar ile ilgili fiyatlar, aksi açıkça belirtilmedikçe, yalnızca o miktarın sürekli üretim talebi için geçerli olacaktır. Bu tür bir sürekli talep, tamamıyla Tedarikçi’nin takdirine bağlı olacaktır. Miktarların azaltılması veya sevkiyat talimatlarının daha az miktarlarda talepler gerektirmesi durumunda, daha az miktar için uygulanan fiyat geçerli olacaktır. Daha az bir miktarın bir fiyat teklifi kapsamında bulunmaması durumunda, Tedarikçi tarafından düzenli olarak kullanılan bir formül ile bir fiyat ayarlaması yapılacaktır.
  4. Satın Alan’a verilen iskontolar gelecekteki fiyat indirimleri durumunda geçerli olmayabilir.
 4. ÖDEME
   
  1. Aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, ödeme şartları fatura tarihinden itibaren net otuz (30) gündür.
  2. Avrupa Birliği’nde, ödenmemiş bakiyeler üzerine, ticari işlemlerde geç ödemeleri yöneten Avrupa Birliği direktiflerini düzenleyen ulusal yönetmelikler altında belirlenmiş olan maksimum oranda faiz uygulanacaktır. Avrupa Birliği dışında, faiz en az yıllık %10 olarak ve yasalarca izin verilen maksimum oranda uygulanacaktır.
  3. İşbu Sözleşme, buradaki tarihten sonra herhangi bir zamanda Tedarikçi’nin Satın Alan’ın kredi itibarı üzerinde şüphe uyandıran durumlar bulunduğundan haberdar olması veya talep üzerine ödeme için tatmin edici bir teminat verilmemesi veya Satın Alan’ın başka mallara ilişkin ödemelerde temerrüde düşmesi gibi durumlarda, Tedarikçi Satın Alan’dan peşinen satın alma fiyatının tamamını veya bir kısmını ve Tedarikçi tarafından Satın Alan’a satılmış olan diğer tüm malların tam fiyatını ödemesini isteyebileceği ve beklemede olan böylesi tüm ödemelerin yapılmaması durumunda işbu Sözleşme’nin askıya alınacağı hükmüne tabi olacaktır. Böylesi ödemelerin Tedarikçi tarafından belirtilen makul bir süre içerisinde ödenmemesi durumunda, Tedarikçi Satın Alan’ın siparişini herhangi bir yükümlülük olmaksızın iptal edebilir ve Satın Alan, Tedarikçi’nin bunun sonucunda uğrayacağı her türlü zarardan sorumlu olacaktır.
  4. Tedarikçi yeni müşterilerden ödemeleri bir banka akreditifi altında yapmalarını isteyebilir.
  5. Satın Alan, Tedarikçi’nin Satın Alan’a karşı herhangi bir hak talebi karşısında, ödemesi gereken veya vadesi gelecek herhangi bir tutarı kesemeyecek veya mahsup edemeyecektir.
  6. Tedarikçi, üretim maliyetlerinin artması/azalması, bilhassa işçilik maliyetlerinin iş sözleşmelerinin akdedilmesi nedeniyle değişmesi veya üretim malzemelerinin fiyatlarındaki değişiklikler durumunda, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesi sonrasında fiyatları yeterli şekilde ayarlama hakkına sahiptir. İlgili değişiklikler Satın Alan’a ibraz edilecektir.
 5.  
 6. TESLİMAT KOŞULLARI
   
  1. Tedarikçi, teslimat şeklini seçecek ve müşterinin tesisine kadar nakliyeyi organize edecektir.
  2. Tedarikçi’nin inisiyatifinde olarak, Satın Alan’a satılan mallar iki veya daha fazla parti halinde teslim edilebilir ve bu durumda her bir partinin ayrı bir sözleşme teşkil ettiği kabul edilecektir ve herhangi bir partinin teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesi diğer partiler bakımından bir sözleşme ihlali teşkil etmeyecektir.
  3. Sözleşmede belirtilmiş olan teslimat tarihleri yalnızca beklenti tahminlerini teşkil edecek olup bağlayıcı olmayacaktır. Tedarikçi’nin malları söz konusu tarihe kadar teslim edememesi durumunda, söz konusu durum bir sözleşme ihlali teşkil etmeyecektir ve Satın Alan, söz konusu teslim etmeme durumu veya bunun sonucunda meydana gelen her türlü dolaylı hasar veya zarar için tazminat talep etme hakkına sahip olmayacaktır.
  4. Gümrük siparişlerinde Brady, sipariş edilen miktardan %5 daha az veya daha fazla sevkiyat yapma ve teslimatı yapılan tüm miktarı faturalandırma hakkını saklı tutar.
  5. Sevkiyat veya teslimat veya işin tamamlanmasının işbu sözleşmede belirtilen tarihten itibaren otuz (30) günden daha fazla gecikmesi durumunda Satın Alan, Tedarikçi’ye makul bir süre uzatımı verecek ve bu süre uzatımının sona ermesi ile malların sevk edilmemiş veya teslim edilmemiş veya işin tamamlanmamış olması durumunda, Satın Alan sözleşmeyi derhal yazılı bir bildirim ile feshedebilir ve böyle bir durumda Satın Alan fiili fesih tarihine kadar Tedarikçi tarafından satılmış olan mallar veya yapılmış olan işler için sözleşme ücretini ödeyecektir. Taraflardan hiçbiri, teslim edilmemiş mallar veya tamamlanmamış işler ile ilgili olarak diğerine karşı başkaca herhangi bir sorumluluğa sahip olmayacaktır.
  6. Tedarikçi’nin malları sevk etmeye veya teslim etmeye hazır olduğu tarihte Satın Alan’ın her ne sebeple olursa olsun bunu kabul etmekte gecikmesi durumunda, mallar Tedarikçi tarafından muhafaza edilecek fakat Satın Alan, gecikme süresi zarfındaki makul depolama ücretleri ve maruz kalınan her türlü ilave yükleme-boşaltma ve nakliye masrafları ile birlikte malların gerçekte sevk edilmiş veya teslim edilmiş olması durumunda ödemekle yükümlü olacağı eşdeğer bir meblağı Tedarikçi’ye ödeyecektir. Tedarikçi’nin malları sevk etmeye veya teslim etmeye hazır olduğu tarihten itibaren otuz (30) günlük sürenin sona ermesine rağmen Satın Alan’ın malları kabul etmemiş olması durumunda, Tedarikçi Satın Alan’ın siparişini derhal iptal etme hakkını saklı tutar. Bu iptal Tedarikçi’ye, malları elden çıkarma ve bu koşullar altında Tedarikçi’ye ödenmesi gereken diğer her türlü meblağın yanı sıra kar kaybı için Satın Alan’dan tazminat alma hakkını verecektir.
  7. Tedarikçi, dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ürün tekliflerini tadil etme, değiştirme, ilave yapma veya sürdürmeme hakkını saklı tutar.
 7.  
 8. MÜLKİYET HAKKI

 9. Malların mülkiyet hakkı teslimat ile birlikte Satın Alan’a geçecektir.

 10. İNCELEME/KABUL/İADELER
   
  1. Teslimat sonrasında malların miktarında veya kalitesinde kusur tespit edilmesi durumunda, Tedarikçi’ye derhal yazılı olarak bir kusur bildirimi rapor edilmelidir. Satın Alan’ın malları incelemesini müteakiben, malların miktarındaki veya kalitesindeki her türlü kusurun tam özelliklerini içeren, Tedarikçi’ye gönderilmiş uygun bir yazılı bildirimin bulunmaması durumunda Satın Alan, malların alınmasını müteakip otuz (30) gün içerisinde kesin olarak malları incelemiş ve kabul etmiş sayılacaktır. Kabul sonrasında, Tedarikçi açık kusurlar için sorumlu olmayacaktır. Satın Alan, söz konusu incelemenin sonuçlanmasını müteakip yedi (7) gün içerisinde, söz konusu incelemede bulunan belirgin kusurlarla ilgili her türlü şikayeti Tedarikçi’ye yazılı olarak bildirecektir. Malların kabulü sonrasında Tedarikçi açık kusurlardan sorumlu olmayacaktır.
  2. Satın Alan’ın malların kabul edilmemesine ilişkin tek çözüm yolu kusurlu malların değiştirilmesi veya tamir edilmesidir (Tedarikçi’nin takdir yetkisine bağlı olarak).
  3. Brady Etiket ve İşaretleme Ticaret Ltd. Şirketi, Selvili Sok. No:8, 13 C Blok, 4. Levent 34330 İstanbul Türkiye’den önceden alınmış yazılı onay olmaksızın hiçbir mal değiştirme veya alacaklandırma amacıyla iade edilemez.
   1. Tedarikçi’nin kendi tedarikçisinden direkt olarak sevk edilmiş iade edilen ürünler (hatalı veya yanlış mallar istisnasıyla) malların teslimatı ve kaldırılması için maruz kalınan taşıma masraflarına bağlı olarak yeniden stoklama ücretine tabi olacaktır.
   2. Her türlü alacaklandırma veya geri ödeme yalnızca, malların alınması ve incelenmesi
   3. Tedarikçi tarafından konulan veya Satın Alan tarafından maruz kalınan teslimat, posta veya taşıma ücretleri ile ilgili olarak Tedarikçi tarafından hiçbir alacaklandırma yapılmayacaktır.
   4. Tedarikçi, Satın Alan’dan iade edilen mallar ile aynı değerde bir sipariş değişikliği yapmasını isteyebilir. Tedarikçi alacaklandırma için iade edilmiş her türlü mallar üzerine %15 yükleme-boşaltma ücreti koyma hakkını saklı tutar.
 11.  
 12. SINIRLI GARANTİ
   
  1. Tedarikçi, orijinal malların (değiştirilen malların değil) Tedarikçi tarafından teslim tarihinden itibaren on iki (12) aylık bir süre için tüm malların işçilik ve malzeme kusurlarından ari olacağını garanti etmektedir. (“Sınırlı Garanti”).
  2. Sınırlı Garanti; (A) kusurun, malların Tedarikçi tarafından onaylanmış veya talimat verilmiş olandan daha başka bir şekilde, koşullarda veya amaçlarla kullanımı veya yüklenmesi-boşaltılması sonucunda meydana gelmiş olması; veya (B) malların yanlış kullanımı, kötüye kullanımı veya Tedarikçi tarafından onaylanmadan kurcalanmış, bozulmuş, değiştirilmiş, ihmal edilmiş, kaza sonucu hasarlar oluşmuş, modifiye veya tamir edilmiş olduğuna dair kanıt bulunması durumlarında geçerli değildir. Ayrıca, doğal aşınma ve yıpranmalara ilişkin garanti taleplerine izin verilmemektedir.
  3. Yukarıda belirtilmiş olan sınırlı garanti, ticareti yapılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve mülkiyet hakkı için zımni garantiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, açık veya zımni, sözlü veya yazılı olan diğer tüm garantilerin yerine geçmektedir. Sınırlı garanti, tedarikçi’nin, malların sahipliğinden veya kullanımından kaynaklanan zararlar, giderler, uygunsuzluklar veya hasarlar (özel, dolaylı, ikincil veya risk sebebiyle oluşan) için diğer her türlü sorumluluğunun veya yükümlülüğünün yerine geçmektedir. Malların iadesini müteakiben tamirat, değiştirme veya alacaklandırmadan makul aşınma ve yıpranma payının (tedarikçi’nin takdir yetkisine bağlı olarak) çıkarılması, böylesi zararlar, giderler, uygunsuzluklar veya hasarlar için satın alan’ın tek çözüm yoludur. satın alan, satın alma fiyatının bu risk varsayımını yansıtacak şekilde kararlaştırılmış olduğunu bilmektedir ve bu paragraf kapsamında yer alan konular ile bağlantılı olarak başka bir şekilde kazanmış olabileceği her türlü haktan feragat etmektedir.
  4. Satın Alan, öncelikle söz konusu iadenin sebeplerini Tedarikçi’ye rapor etmeden ve herhangi bir iadeyi kabul etmek için Tedarikçi tarafından verilebilecek makul talimatları öncelikle almadan ve akabinde yerine getirmeden hiçbir malı garanti talebi altında veya başka bir şekilde iade edemez.
 13.  
 14. MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI
   
  1. Her ne olursa olsun hiçbir koşul altında Tedarikçi, öngörülen veya öngörülemeyen fiili zarar bildirimi yapılmış olsun veya olmasın ve yeniden satış karlarının kaybına, iş fırsatlarının kaybına, beklenen tasarrufların kaybına, iyi niyet kaybına, para kullanımı kaybına, işin durmasına, diğer varlıkların değer kaybına veya başka herhangi bir temele dayansın veya dayanmasın ve garanti ihlalinden, sözleşme ihlalinden, kati haksız fiil sorumluluğundan, ihmalden, yanlış beyandan veya başka bir şeyden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, geçerli yasaların söz konusu sorumlulukları gerektirdiği durumlar haricinde herhangi bir dolaylı, özel veya risk sebebiyle oluşan hasarlardan sorumlu olmayacaktır.
  2. Tedarikçi’nin işbu sözleşme altında ortaya çıkan her türlü hak talepleri, sorumluluklar, giderler ve diğer tüm hasarlar ve çözüm yolları için toplam sorumluluğu (birlikte “talepler”), böylesi talepler sözleşmeye, ihmale veya diğer haksız fiil, kati sorumluluk, garanti, tazmin veya başka bir sorumluluk türüne dayansın veya dayanmasın, hiçbir şekilde bu Şartlar ve Koşullar için temel teşkil eden mevcut işlemde mallar için Satın Alan tarafından Tedarikçi’ye ödenen tutarı aşmayacaktır.
 15.  
 16. PATENT, TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA TAZMİNİ
   
  1. Tedarikçi tarafından tedarik edilmiş bir malın, Tedarikçi’nin faturasını veya siparişin yazılı teyidini tanzim ettiği zamanda yürürlükte olan bir patenti, telif hakkını veya ticari markayı, bunlara karşılık gelen bir telif hakkını veya ticari markayı direkt olarak ihlal ettiğinin iddia edilmesi durumunda Satın Alan, Tedarikçi’nin kendi takdirine bağlı olarak ve masrafları kendisine ait olmak üzere (A) bu malları kullanmaya devam etme hakkını satın almasına, (B) tedarik edilen malları ihlal edici olmayacak şekilde değiştirmesine veya tadil etmesine, veya (C) bu malların iadesini ve Satın Alan’a satın alma fiyatından makul aşınma ve yıpranma ücreti çıkarılarak geri ödenmesini kabul etmesine izin verecektir.
  2. Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere, bir malın bir patenti, telif hakkını veya bunlara karşılık gelen bir ticari markayı ihlal ettiğine dair bir iddiaya dayanan Satın Alan aleyhindeki her türlü davada, Satın Alan’ın: (A) Tedarikçi’yi söz konusu dava hakkında derhal yazılı olarak bilgilendirmesi ve tüm taleplerin, sürecin ve dava önergelerinin suretlerini sağlaması; (B) Tedarikçi’ye bunlarla ilgili savunmanın yegane kontrolünü (ve bunlarla ilgili uzlaşma veya ödeme için her türlü görüşmede bulunma hakkını) vermesi ve (C) masrafları Tedarikçi’ye ait olmak üzere bunlarla ilgili savunmada işbirliği yapması koşullarıyla, Satın Alan’ı savunacaktır.
  3. Yukarıdaki paragraf tedarikçi’nin hak ihlali iddialarına ve davalarına ilişkin tüm sorumluluğunu belirtmektedir ve satın alan işbu belge ile yukarıdakilerle bağlantılı olarak başka bir şekilde yetkili olabileceği tüm haklardan feragat etmektedir.
  4. (A) Herhangi bir malın Tedarikçi tarafından belirtilmiş olandan başka bir şekilde kullanılması, (B) herhangi bir malın Tedarikçi tarafından tedarik edilmemiş diğer ürünler, ekipmanlar veya cihazlar ile birlikte kullanılması, veya (C) herhangi bir malın Tedarikçi haricinde başka bir kimse veya Tedarikçi tarafından Satın Alan’ın spesifikasyonlarına dayanarak veya Satın Alan’ın talimatı ile başka bir şekilde değiştirilmesi, modifikasyonu veya kişiselleştirilmesi (söz konusu değiştirme, modifikasyon veya kişiselleştirmenin malın Tedarikçi tarafından Satın Alan’a aslen sevk edilmesi öncesinde veya sonrasında meydana gelmiş olmasına bakılmaksızın) ile ilgili herhangi bir harekete dayalı olarak hak ihlali olduğu ileri sürülen herhangi bir dava veya iddia için Satın Alan’a karşı Tedarikçi’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Bir önceki cümlede açıklanmış olan herhangi bir harekete dayanarak Tedarikçi aleyhinde herhangi bir hak ihlali davası veya iddiası olması durumunda, Satın Alan, Tedarikçi tarafından söz konusu dava veya iddia ile bağlantılı olarak ödenmiş veya maruz kalınmış avukatlık ücretleri de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü zarar, maliyet veya gider karşısında Tedarikçi’nin zarar görmesini engelleyecek ve Tedarikçi’yi tazmin edecektir.
 17.  
 18. İHRACAT KONTROLÜ

 19. Bu bölüme dayanarak Tedarikçi aleyhinde herhangi bir hak ihlali davası veya iddiası olması durumunda, Satın Alan, Tedarikçi tarafından söz konusu dava veya iddia ile bağlantılı olarak ödenmiş veya maruz kalınmış avukatlık ücretleri de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, her türlü zarar, maliyet veya gider karşısında Tedarikçi’nin zarar görmesini engelleyecek ve Tedarikçi’yi tazmin edecektir.

 20. ALETLER VE ÇİZİMLER
   
  1. Satın Alan’ın aletler, negatifler veya plakalar (birlikte “aletler”) için ödeme yapması durumunda, söz konusu aletler Satın Alan’ın mülkiyetinde olacaktır ve üretimde kullanılırken bakımları Tedarikçi tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Üretimin sona ermesini müteakiben Satın Alan, maliyetleri kendisine ait olacak şekilde söz konusu aletlerin çıkarılmasına ilişkin düzenlemeleri yapacaktır. Üretimin sona ermesini müteakiben altmış (60) günlük bildirim sonrasında, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça Tedarikçi bu aletleri elden çıkarabilir. Satın Alan’ın aletler için ödeme yapmaması durumunda, böylesi her türlü alet Tedarikçi’nin mülkiyetinde olacaktır.
  2. Satın Alan tarafından sunulan tüm sanat çalışmaları Tedarikçi’nin onayına tabidir. Tedarikçi, sanat çalışmalarının rötuşları veya tekrar çalışmalar için her türlü ilave ücret ile ilgili olarak Satın Alan’ı bilgilendirecektir (Satın Alan’a Tedarikçi’nin faturası ile bildirimde bulunulması yeterlidir) ve bunların maliyetini Satın Alan’a faturalandıracaktır. Tedarikçi, Satın Alan’a bir fotoğraf ile kanıt sağlayacak ve bu da Satın Alan’ın onayına tabi olacaktır.
 21.  
 22. GİZLİLİK
   
  1. İşbu sözleşmenin amaçları için, “Gizli Bilgiler”, (A) gizli olarak işaretlenmiş, (B) sözlü veya yazılı olarak ifşa edildiği zaman gizli olarak tanımlanmış, veya (C) özelliği ve niteliği sebebiyle, benzer koşullar altında makul bir kişi tarafından gizli olduğu anlaşılabilecek her türlü bilgidir. Hiçbir durumda, bu bölüm taraflarca işbu Sözleşme öncesinde veya sonrasında akdedilmiş herhangi bir Gizlilik Sözleşmesi’nin yerine geçmeyecektir. Bu bölümün taraflar arasındaki halihazırda yürürlükte olan veya daha sonra yürürlüğe girecek olan bir Gizlilik Sözleşmesi ile çelişmesi durumunda, Gizlilik Sözleşmesi geçerli olacaktır.
  2. Taraflar şunları kabul etmektedirler: (A) gizli bilgiyi alan taraf Gizli Bilgileri yalnızca işbu sözleşme amaçları için kullanabilir, (B) gizli bilgiyi alan taraf, gizli bilgileri ifşa eden tarafın Gizli Bilgileri’ne erişimi olan tüm çalışanlarına, acentelerine ve temsilcilerine Gizli Bilgiler’in gizliliğini koruması talimatını verecek ve bunu isteyecektir, (C) gizli bilgileri alan taraf, Gizli Bilgiler’in gizliliğini korumak için gizli bilgileri alan tarafın kendi Gizli Bilgilerini korumak için göstereceği özen ile aynı derecede fakat makul özenden daha azı olmayacak şekilde özen gösterecektir, ve (D) gizli bilgileri alan taraf Gizli Bilgiler’i, çalışanlarına, acentelerine veya temsilcilerine (birlikte “temsilciler”) yalnızca “bilmesi gereken bazında” ifşa edecektir.
  3. Gizli Bilgiler, (A) gizli bilgileri alan tarafın işbu sözleşme öncesinde sahip olduğu, (B) gizli bilgileri alan tarafça gizli bilgileri ifşa eden tarafa karşı herhangi bir yükümlülük ihlal edilmeden, daha sonra kamuya açık hale gelmiş olan, (C) gizli bilgileri alan tarafa söz konusu bilgileri ifşa etme hakkı bulunan üçüncü bir şahısça ifşa edilmiş olan, veya (D) gizli bilgileri alan tarafın, gizli bilgileri ifşa eden tarafın herhangi bir Gizli Bilgisi esas alınmadan bağımsız olarak geliştirildiğini ispatlayabildiği bilgileri içermeyecektir.
  4. Gizli bilgileri alan taraf Gizli Bilgiler’i yasalarca gerekli görülmesi durumunda ifşa edebilir; ancak, gizli bilgileri alan taraf, gizli bilgileri ifşa eden tarafın söz konusu ifşaya itiraz etmesine makul bir şekilde olanak sağlamak için gizli bilgileri ifşa eden tarafı derhal bilgilendirmelidir.
  5. Gizli bilgileri ifşa eden tarafın yazılı talebinden hemen sonra, gizli bilgileri alan taraf, tüm Gizli Bilgiler’i gizli bilgileri ifşa eden tarafa iade edecek veya gizli bilgileri ifşa eden tarafın tercihine göre imha edecek ve temsilcilerinin de bu şekilde yapmasını sağlayacaktır. Gizli bilgileri alan tarafın Gizli Bilgiler’i imha etmesi durumunda, bu şekilde yaptığını yazılı olarak teyit edecek ve söz konusu belgeyi gizli bilgileri ifşa eden tarafa derhal teslim edecektir.
 23.  
 24. PROMOSYONLAR
   
  1. Hediyeler ve promosyonlara ilişkin yeterlilik net siparişe dayanmaktadır ve KDV ve teslimat ücretlerini kapsamamaktadır. Teklif sadece stoklar varken geçerlidir. Teklifler sipariş sırasında istenmelidir ve mevcut siparişler karşısında itfa edilemez. Sipariş veya müşteri başına yalnızca tek bir hediye talep edilebilir. Teklifi dilediğimiz zaman geri çekme hakkını saklı tutarız. Hediyelerin hiçbir nakit değer karşılığı bulunmamaktadır. Reklamı yapılmış olan ürünün artık mevcut olmaması durumunda eşdeğer veya daha büyük değere sahip bir alternatif hediye teklif etme hakkını saklı tutarız.
  2. Şüpheye mahal vermemek adına, tüm promosyonlu hediyeler çalışanlarının veya temsilcilerinin değil kurumsal alıcının mülkiyetinde olacaktır. Satın Alan, Satın Alan’ın çalışanları ve diğer temsilcilerinin Tedarikçi’nin hediye politikasına uymasını sağlamak adına Tedarikçi ile işbirliği yapmayı kabul etmektedir. Promosyonlu hediyelerin teslimatı öncesinde, Satın Alan’ın uygun bir temsilcisinden Satın Alan’ın promosyonlu hediyeler politikamıza uyacağını yazılı olarak teyit etmesini isteyebiliriz. Yukarıda belirtilmiş olan hususlara bakılmaksızın Satın Alan, çalışanları ve diğer temsilcileri tarafından promosyonlu hediyeler ile ilgili yürürlükteki kanunlara uygunluk konusunda Satın Alan’ın tüm sorumluluğu aldığını bilmekte ve kabul etmektedir. Devlet kurumları promosyonlu hediyeler almaya uygun değildir.
 25.  
 26. VERİLERİN KORUNMASI

  1. Taraflardan her biri, özellikle işbu sözleşme altındaki yükümlülüklerini ifa ettikleri süre boyunca işlenen kişisel verilere (yürürlükteki yasa tarafından tanımlandığı şekilde) ilişkin olan ilgili veri koruma yasaları altındaki yükümlülüklerine uyacaklardır.
  2. Bölüm 14.1’in genel niteliğine halel getirmeksizin, Satın Alan, kişisel verilerin yetkisiz veya yasadışı bir şekilde işlenmesini engellemek ve kişisel verilerin her türlü kaybını, zarar görmesini
 27.  
 28. BİLDİRİMLER

 29. İşbu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki tüm bildirimler yazılı olarak yapılacaktır ve aşağıda belirtilmiş olan teslimat yöntemlerinden biri kullanılacaktır: elden teslimat, Taahhütlü veya İadeli Taahhütlü Posta (her durumda, iade makbuzu istenecek ve posta ücreti peşin ödenecektir), ulusal olarak tanınan bir gece kuryesi, (tüm ücretleri peşin ödenecektir), faks veya e-posta. Bir bildirim yalnızca bildirimde bulunan tarafın bu bölüme uymuş olması durumunda geçerli olacaktır. Bildirim şu koşullarda alınmış sayılır: (A) elden teslim edilmesi halinde teslim tarihinde, (B) Taahhütlü veya İadeli Taahhütlü Posta ile gönderilmiş olması durumunda postalama tarihini müteakip beşinci iş gününde, (C) ulusal olarak tanınan bir gece kuryesi kullanılarak teslim edilmiş olması durumunda teslim tarihini müteakip ilk iş gününde; ya da (4) faks veya e-posta ile yapılmış olması durumunda faks veya e-postanın normal mesai saatleri içinde mahallinde alınması ile.

 30. MÜCBİR SEBEPLER

 31. Devlet veya askeri makamların eylemleri veya ihmalleri, terör eylemleri, doğal afetler, malzeme kıtlıkları, nakliye gecikmeleri, yangınlar, su baskınları, iş karışıklıkları, ayaklanmalar veya savaş da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Tedarikçi makul kontrolü dışındaki nedenlerle, tedarikçilerimizde gerçekleşmiş olsa dahi, işbu belge kapsamında belirtilmiş olan yükümlülüklerini yerine getirmemekten sorumlu olmayacaktır.

 32. BÖLÜNEBİLİRLİK

 33. Burada yer alan herhangi bir hükmün, şartın veya koşulun geçersizliği veya uygulanamazlığı (kısmen veya tamamen) söz konusu hükmün, şartın veya koşulun geri kalan kısmının veya başka herhangi bir hükmün, şartın veya koşulun geçerliliğini ve uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Geçersiz hükmün, söz konusu hüküm olmadan tarafların işbu sözleşmeyi akdetmeyeceği makul olarak varsayılabilecek kadar önemli nitelikte bir hüküm olması halinde, taraflar herhangi bir geçersiz hükmü orijinal hükmün anlamına yasal olarak mümkün olduğunca yakın bir hüküm ile değiştirmek için iyi niyetle görüşmeler yapmalılardır.

 34. TADİLLER, DEĞİŞİKLİKLER VE SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ
  1. İşbu Şartlar ve Koşullar taraflar arasındaki nihai ve bütün sözleşmeyi teşkil etmekte olup yazılı olarak yapılmadıkça ve Tedarikçi’nin ve Satın Alan’ın yetkili temsilcileri tarafından karşılıklı olarak kabul edilmedikçe kısmen veya tamamen değiştirilemez, feshedilemez veya reddedilemez. Tedarikçi, kendi takdir yetkisiyle, yazılı olarak onaylamadığı her türlü değişiklik, fesih veya ret girişimine işbu Şartlar ve Koşullar’ın esaslı bir ihlali muamelesi yapabilir.
  2. Her türlü fiyat teklifi, sipariş kabulü veya fatura işbu Şartlar ve Koşullar’a tabidir. Satın Alan’ın işbu Şartlar ve Koşullar altında sağlanan ürün ve hizmetler için bir satın alma emri veya başka bir belge tanzim etmesi halinde, söz konusu belgelerin yalnızca Satın Alan’ın dahili kullanımı için olduğunun varsayılacağı ve hiçbir şekilde Tedarikçi için bağlayıcı nitelikte olmayacağı konusunda açıkça mutabakata varılmıştır.
  3. İşbu Şartlar ve Koşullar, yukarıda da belirtilmiş olduğu üzere Gizlilik Sözleşmeleri haricinde, taraflar arasındaki işbu Şartlar ve Koşullar’da yer alan konu ile ilgili önceki her türlü mutabakat veya sözleşmenin yerine geçmektedir. İşbu Şartlar ve Koşullar’da açıkça atıfta bulunulmadıkça, taraflar arasında konu ile ilgili sözlü veya yazılı hiçbir beyan, düzenleme, mutabakat veya sözleşme bulunmamaktadır. Satın Alan’ın şartları ve koşulları açıkça hariç tutulmuştur.
 35.  
 36. DEVİR VE TEMLİK

 37. Satın Alan, Tedarikçi’nin önceden alınmış yazılı izni olmadan işbu Şartlar ve Koşullar altındaki haklarının, görevlerinin, menfaatlerinin veya yükümlülüklerinin hiçbirini devir, temlik veya tevkil etmeyecektir. Tedarikçi’nin önceden alınmış yazılı izni olmadan yapılan böylesi her türlü devir, temlik veya tevkil geçersiz olacaktır ve işbu Şartlar ve Koşullar altındaki her türlü hak veya yükümlülüğün feshine sebep olacaktır.

 38. FERAGAT

 39. Tedarikçi, özellikle yazılı bir biçimde ifade edilmiş ve Tedarikçi’nin yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmış olmadıkça, işbu Şartlar ve Koşullar’ın herhangi bir hükmünden veya burada yer alan herhangi bir hükmün Satın Alan tarafından herhangi bir şekilde ihlalinden feragat etmiş sayılmayacaktır. Tedarikçi tarafından yapılacak bu şekildeki hiçbir feragat, başka herhangi bir hükümden veya başka herhangi bir durumdaki ihlalden veya söz konusu hükümden feragat teşkil etmeyecektir.

 40. GENEL
   
  1. İşbu Şartlar ve Koşullar’dan herhangi birinin Satın Alan tarafından herhangi bir ihlali veya bunlardan herhangi birine Satın Alan tarafından uyulmaması ya da Satın Alan’ın normal ticari faaliyetlerini yürütemez hale gelmesi (yükümlülüklerini vadesinde yerine getirememesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) veya Satın Alan’ın herhangi bir iflas hukuku veya ceza hukuku çerçevesinde herhangi bir yasal işleme konu olması, ticari faaliyetlerini yürütmeye son vermesi veya alacaklılar lehine herhangi bir temlik yapması durumlarında Tedarikçi, Satın Alan’ın bekleyen veya gelecekteki sipariş(ler)inin sevk edilmemesi veya iptal edilmesi ve/veya Satın Alan’ın Tedarikçi ile ilişkisinin sonlandırılması ile sonuçlanabilecek, malların satışına ilişkin tüm sözleşmeleri kısmen veya tamamen Satın Alan’a karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin derhal iptal etme veya feshetme ve ihlalden kaynaklanan zararları Satın Alan’dan tazmin etme hakkına sahip olacaktır ve vadesi gelen ödenmemiş tüm bakiyeler derhal muaccel hale gelecektir.
  2. İşbu Şartlar ve Koşullar’da yer alan tüm çözüm yolları alternatif veya münhasır değil kümülatif olacaktır ve yürürlükteki yasa ile öngörülen diğer tüm haklara ve çözüm yollarına ilave olacaktır. Tedarikçi tarafından herhangi bir çözüm yolunun kullanılması veya kullanılmaması işbu Şartlar ve Koşullar altındaki aynı çözüm yolunun veya diğer çözüm yollarının kullanılmasını engellemeyecektir.
  3. İşbu Şartlar ve Koşullar’ın tarafları bağımsız yükleniciler olup işbu Şartlar ve Koşullar içerisinde yer alan hiçbir şey tarafları işveren ve işçi, ortak, iş sahibi ve temsilci veya iş ortakları ilişkisi içerisine sokma şeklinde yorumlanmayacaktır. Taraflardan hiçbiri diğer tarafı bağlama veya zorunlu tutma yetkisine sahip olmayacaktır.
  4. İşbu Şartlar ve Koşullar ve burada şart koşulmuş olan işlemler Türkiye yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.
 41.  
 42. TAHKİM

 43. İşbu Şartlar ve Koşullar ve burada şart koşulmuş işlemler altında veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, Tedarikçi’nin işbu Şartlar ve Koşullara göre malların Satın Alan’a satışından sorumlu olduğu kabul edilen satış ofisinin bulunduğu yerdeki yargı yetkisinin kanunlarına dayanan bağlayıcı bir tahkim ile çözüme ulaştırılacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bununla ilgili her türlü uyuşmazlık veya hak talebi Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü Merkezi’nin Uluslararası Tahkim Kurallarına göre tahkim ile çözüme ulaştırılacaktır. Tahkim Türkiye’de olacaktır.

 44. ETİK İLKELER POLİTİKASI

 45. Tedarikçi’nin, kendi çalışanları ve müşterileri ile tedarikçileri arasındaki davranış ve ilişkileri yöneten küresel bir Etik İlkeler Politikası (“Politika”) bulunmaktadır. Politika, www.bradycorp.com adresinde, Investors (Yatırımcılar) sekmesi altında, Corporate Governance (Kurumsal Yönetim) bölümünde, Ethics Guide (Etik İlkeler Rehberi) linki altında görüntülenebilir. Satın Alan bu politikaya uymayı kabul etmektedir. Satın Alan’ın, herhangi bir Tedarikçi çalışanının davranışının bu Politika’nın şartlarını ihlal ettiğine kanaat getirmesi durumunda, Satın Alan söz konusu ihlali, Politika’nın 5’inci sayfasında belirtilmiş olan gizli web sitesini (www.bradyethics.com), telefon numarasını veya faks hattını kullanmak suretiyle rapor edecektir.

 46. UYGUNLUK

 47. Satın Alan ve Tedarikçi’nin her biri, işbu belge ile ne kendisinin ne de yöneticilerinden, memurlarından, acentelerinden, iştiraklerinden veya çalışanlarından herhangi birinin, (i) hiçbir maddi kaynağı yasadışı katkılar, hediyeler, eğlence veya politik faaliyetler ile ilgili diğer yasadışı masraflar için kullanmayacaklarını, (ii) yabancı veya yerel devlet dairelerine veya çalışanlarına ya da yabancı veya yerel siyasi partilere veya kampanyalara herhangi bir yasadışı ödeme veya teklif yapmayacaklarını veya maddi değere sahip herhangi şey sunmayacaklarını, (iii) başka herhangi bir yasadışı ödeme yapmayacaklarını, veya (iv) Avrupa Birliği’nin veya başka bir yargı yetkisinin yürürlükteki herhangi bir ihracat kontrolü, para aklama veya anti-terörizm kanunu veya yönetmeliklerini ihlal etmeyeceklerini, ve bunlardan herhangi birinin aksi yönde hareket etmesi durumunda, taraflardan her ikisi için de ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvetle Mücadele Yasası da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasanın veya yabancı uyruklu veya yerel memurlar tarafından rüşvet verilmesi veya alınması ile ilgili yasaların, yönetmeliklerin, kuralların veya ulusal anlaşmaların ya da her türlü ilgili uluslararası anlaşmaların ihlaline sebebiyet verebileceğini kabul ve teyit etmektedirler. Satın Alan, ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası’na, 2010 tarihli Birleşik Krallık Rüşvetle Mücadele Yasası’na ve yürürlükteki diğer rüşvetle mücadele yasalarına uyacak ve çalışanlarının ve temsilcilerinin de bunlara uymasını sağlayacaktır.